• Gratis verzending vanaf € 100 in België
 • Ophalen in de winkel mogelijk
 • 14 dagen bedenktijd
 • Juwelen altijd feestelijk verpakt


  Algemene voorwaarden

   

  Artikel 1 – Definities
  Artikel 2 – Identiteit van verkoper
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
  Artikel 4 – Het aanbod
  Artikel 5 – Herroepingsrecht
  Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
  Artikel 7 – De prijs
  Artikel 8 – Betaling
  Artikel 9 – Conformiteit en garantie
  Artikel 10 – Levering en uitvoering
  Artikel 11 – Overmacht
  Artikel 12 – Klachtenregeling  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

  Dag: kalenderdag.

  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.  Artikel 2 – Identiteit van verkoper

  La Croisette Jewellery

  Kapelstraat 22

  3500 Hasselt

  E-mailadres: [email protected]

  IBAN: BE30 7390 1798 4811

  BTW: 0881.295.874  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
  2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is telkens voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
  3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via kredietkaart of online banking. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
  4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Bevestig je je bestelling door het indrukken van de knop met als bijschrift “bestelling plaatsen”.
  5. Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is La Croisette bevoegd een overeenkomst te ontbinden.  Artikel 5 - Herroepingsrecht

  1. De consument heeft het recht om goederen te ruilen gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn op kosten van de consument.
  3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Indien de retour niet aan de retourvoorwaarden voldoet, moeten wij het aankoopbedrag niet terugstorten.
  4. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Het originele etiket dient bevestigd te blijven aan het artikel. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
  5. De klant kan zijn retour verzenden via de post.  Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

  Het herroepingsrecht kan door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.  Artikel 7- De prijs

  1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, de fabrikant de tussentijdse prijsverhogingen doorvoert of als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
  2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.  Artikel 8 - Betaling

  1. Wij kunnen enkel betalingen aanvaarden via de betaalmodules op onze website.
  2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.  Artikel 9 - Conformiteit en garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  3. Indien een product beschadigd of defect verzonden is, zullen wij de retourkosten voor onze rekening nemen. Indien de klant meerdere items wenst te retourneren en hierbij de kosten voor het retourneren hoger zijn, vergoeden wij nog steeds enkel het product dat beschadigd/defect is.  Artikel 10 - Levering en uitvoering

  1. Alle goederen worden geleverd aan het adres wat je hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. La Croisette kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
  2. Indien een artikel op voorraad is, wordt het geleverd op uw leveringsadres binnen 2 tot 4 werkdagen. Deze levertijden zijn slechts een indicatie en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
  3. Indien een artikel niet in voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald door La Croisette.
  4. Indien we niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dit niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
  5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenstemmen met de artikelen die je besteld had, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. De retourkosten zijn in dat geval voor onze rekening.
  6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.  Artikel 11 - Overmacht

  1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
  2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, enz.  Artikel 12 - Klachtenregeling

  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  De consument dient de ondernemer in ieder geval 14 dagen de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

  Indien je een klacht hebt, kan je ons contacteren via [email protected].

  We behandelen de klacht zo snel mogelijk.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »